புரட்டாசியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் எப்படி இருக்கும்?

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

பெருமாளின் அம்சமான புரட்டாசி மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் எப்படிப்பட குணங்கள் கொண்டிருப்பார்கள், அவர்கள் எப்படிப்பட்ட தொழில் செய்வார்கள் என்பது கணிக்கப்பட்டுள்ளது.